Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Łasku

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny

Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. na obszarze województwa, organami administracji rządowej, właściwymi w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa
i porządku publicznego, są
:

1.Wojewoda przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji działającego w jego imieniu albo Komendant Wojewódzki Policji działający w imieniu własnym w sprawach:

a)wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,

b) wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią,

2.Komendant Powiatowy (Miejski) Policji,

3.Komendant Komisariatu Policji.
 

A.Komendanta Wojewódzkiego Policji powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji, po zasięgnięciu opinii Wojewody.

B.Komendant Wojewódzki Policji oraz Komendant Powiatowy (Miejski) Policji są przełożonymi policjantów na terenie swojego działania.

C. Komendant Wojewódzki Policji, Komendant Powiatowy (Miejski) Policji wykonują swoje zadania przy pomocy podległych im komend, a Komendant  Komisariatu Policji - przy pomocy komisariatu.

D.Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Policji powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji, po zasięgnięciu opinii starosty.

 

Regulamin KPP Łask

Zmiany w regulaminie w załączonych dokumentach:

Pliki do pobrania

  • Data publikacji 23.02.2018 12:25
    ( 25.84 KB)
  • Data publikacji 23.02.2018 12:25
    (doc 27 KB)

Metryczka

Data publikacji : 24.01.2014
Data modyfikacji : 23.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Łasku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Robert Felcenloben
Osoba udostępniająca informację:
Robert Felcenloben Zespół ds. Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Staśkowska
do góry