Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Łasku

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje

Petycje kierowane do Komendanta Powiatowego Policji w Łasku

można składać:

 

  • przesyłając na adres siedziby organu: Komenda Powiatowa Policji w Łasku 98-100 Łask ul. 9 maja 32/36;
  • bezpośrednio w tej jednostce Policji
  • w formie elektronicznej pod adres e-mail: komendant@lask.ld.policja.gov.pl

Dane osobowe przetwarzane w ramach rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków podlegają ochronie zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

kliknij tutaj

 

Procedura rozpatrywania petycji w Policji realizowana jest w oparciu o przepisy prawa ujęte
w następujących aktach normatywnych: art. 63 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997 r Nr. 78, poz. 483),  Ustawie o petycjach (Dz. U. z dnia 5 września 2014 r.) oraz Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 z póź. zm.).

W ujęciu ogólnym  przedmiotem  petycji możne być: ustanowienia lub zmiany przepisów prawa, podjęcie decyzji lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w  imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań
i kompetencji podmiotu rozpatrującego petycję.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Petycja powinna zawierać: oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; oznaczenie adresata petycji; wskazanie przedmiotu petycji.

Jeżeli złożona petycja nie spełnia wymogów określonych w art.7 ustawy o petycjach, może pozostać bez rozpatrzenia  lub zwrócona do jej uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji.

Zgodnie z art. 8 ustawy o petycjach, treść złożonej petycji (skan) zostanie umieszczony na stronie internetowej organu BIP – zakładka Złożone petycje.

Złożenie petycji skierowanej do niewłaściwego organu będzie podlegało przekazaniu.

W przypadku kiedy wpłynie kolejna petycja, która była już przedmiotem wcześniejszego rozpatrzenia, a nie wnosi nowych faktów lub dowodów, pozostanie ona bez rozpatrzenia.

Przebieg postępowania  w odpowiedzi na petycję będzie aktualizowany, a informacje będą zamieszczane na stronie internetowej.

Metryczka

Data publikacji 15.09.2015
Data modyfikacji 12.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Łasku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Staśkowska
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Staśkowska Jednoosobowe Stanowisko d s. Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Staśkowska

Nawigacja

do góry